جذب آب
جلوگیری از هدر رفتن آب
کاهش هزینه های آبیاری
رشد منظم گیاه و میوه
سازگار با همه روش های آبیاری
بدون محدودیت در طراحی
تماس با آنیدا سوپر جاذب آبتماس با آنیدا سوپر جاذب آبتماس با آنیدا سوپر جاذب آب تماس با آنیدا سوپر جاذب آبتماس با آنیدا سوپر جاذب آب تماس با آنیدا سوپر جاذب آب