رشد منظم گیاه و میوه

رشد منظم گیاه و میوه

 با توجه به این که آنیدا در کنار ریشه گیاه قرار می گیرد و گیاه در زمان نیاز به آب از آن تغذیه می کند در نتیجه بنا به نظر کارشناسان کشاورزی و خاصیت آبیاری زیر سطحی و آبیاری ریشه ای، هم رشد گیاهان بهتر خواهد بود و هم میوه ها منظم رشد می کنند(در واقع خاصیت آبیاری زیر سطحی رشد منظم میوه و گیاه می باشد) و بازدهی محصولات را در شرایط مطلوبی بهبود می بخشد.