سوپر جاذب آب 50 درصد جذب آب

جذب آب بیش از 50% حجم خود

آنیدا می تواند در مدت زمان کوتاهی به اندازه نصف حجم خود، آب را ذخیره کرده و به مرور رطوبت را مستقیم به ریشه منتقل کند. در نتیجه آنیدا علاوه بر ذخیره کردن آب از طریق سیستم آبیاری می تواند آب های اضافی ناشی از برف و باران و ... را هم ذخیره کند که کمک بزرگی به کشاورزان می شود.