کاهش هزینه های آبیاری

صرفه جویی هزینه های کارگری و کاهش استهلاک تجهیزات کشاورزی

با توجه به اینکه آنیدا در ذخیره سازی آب از همه نمونه های مشابه، قوی تر است، می تواند آب بیشتری را جذب کند و کمک بسیار مهمی در کاهش چشم گیر تعداد دفعات آبیاری برای گیاهان به کشاورزان می نماید. در نتیجه هزینه های کارگری کاهش یافته و استهلاک دستگاه ها و تجهیزات آبیاری بسیار کمتر می گردد.