سوپر جاذب آب 50 درصد جذب آب

جلوگیری از تبخیر سطحی و هدر رفتن(فرار) آب در عمق زمین

 آنیدا علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب، از تبخیر سطحی آب نیز جلوگیری می کند و در زمین های با زهکشی زیاد ، آب به داخل زمین فرو نرفته و باعث می شود خاک و املاح مفید آن از بین نرود و همچنین از تولید بیماری ها و جذب آفات که بر اثر آبیاری بیش از حد و تجمع آب ایجاد می شود، جلوگیری می نماید. در نتیجه علاوه بر صرفه جویی اقتصادی، در نگهداری گیاهان هم کمکی بزرگ به کشاورزان می کند.