سازگار با هر نوع روش آبیاری

سازگار با روش های آبیاری

آنیدا با همه روش های آبیاری در گلخانه و مزرعه سازگاری دارد و باعث ارتقاء کیفیت آبرسانی می شود و در روش های نوین آبیاری نیز هیچ خللی ایجاد نمی کند و سازگاری کامل دارد.
آنیدا می تواند آبی که توسط سیستم آبیاری به گیاه می رسد را ذخیره و از هدر رفتن(فرار) آب به عمق زمین و یا تبخیر سطحی آن جلوگیری کند.